Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Používaním týchto stránok, udeľujete prevádzkovateľovi, ako dotknutá osoba, svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu lekra.sro@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421903714262, alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa – LEKRA, s.r.o., Trnava pri Laborci 62, 072 31, pošta Vinné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

1

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť LEKRA, s.r.o., so sídlom v Trnave pri Laborci 62, 072 31, pošta Vinné. IČO: 44482345, telefónne číslo 0903714262.

2

Kontakt osoby zodpovednej pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Ing. Jozefína Badidová, 0903714262, email: lekra.sro@gmail.com.

3

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách). Osobné údaje sa spracúvajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

4

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú klienti – zákazníci, potenciálni zákazníci, návštevníci webových stránok, zákazníci eshopu.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, telefón.

5

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov. So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu, prostredníctvom  websupport.sk.

6

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

7

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby – osobne, emailom, telefonicky, cez firemnú web stránku.

8

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného, alebo dobrovoľného vzťahu, v ktorom boli osobné údaje poskytnuté.

9

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

10

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

·         zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

·         vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu
správcu

·         požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

·         vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať,opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

·         požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie
vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo
oprávnenými záujmami správcu

·         na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie
na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

·         požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa
Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v
rozpore s týmto Nariadením

·         podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

11

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.